ZMLUVNÉ PODMIENKY PRI POŽIČIAVANÍ

 • Pri požičaní si pracovného nástroja (ručného náradia, strojov, stavebnej mechanizácie alebo zariadení a príslušenstvo k nim) v našej požičovni sa riadime nižšie uvedenými zmluvnými podmienkami.
  Konkrétna zmluva v presnom znení sa podpisuje pri preberaní dotknutej veci.
 • Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
  podľa § 663 Obč. zák. a nasl. OZ a podľa § 721 Obč. zák. a nasl. OZ.
 • Vykonaná kontrola elektrického náradia pred požičaním podľa STN 331600, 331610.

ZMLUVNÉ PODMIENKY

I.

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za odplatu predmetný pracovný nástroj (ďalej len „PN“) v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, čo potvrdzuje nájomca svojim podpisom. Ak sa na PN vyskytli vady, pre ktoré ho nemožno riadne užívať, alebo ktoré také užívanie sťažujú, má nájomca právo, aby sa mu poskytla iný PN slúžiaci tomu istému účelu alebo nie je povinný zaplatiť nájom odo dňa nahlásenia vzniku vady.

II.

Nájomný pomer vzniká dňom prevzatia PN a uzatvára sa na dobu podľa nižšie uvedených údajov. PN sa preberá a odovzdáva nájomcom na mieste k tomu určenom prenajímateľom. Prepravu PN si nájomca zabezpečí na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

III.

Nájomca je oprávnený PN užívať primerane jej povahe a určeniu.

Nájomca zabezpečuje na vlastné náklady:

 • kvalifikovanú obsluhu,
 • pohonné hmoty, resp. iný druh energie a mazadlá,
 • smennú technickú údržbu,
 • prepravu,
 • ochranné prostriedky obsluhy,
 • dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a nariadení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

IV.

Nájomca sa zaväzuje starať o to, aby na veci nevznikla škoda. Berie na vedomie, že nie je oprávnený dať PN do podnájmu a ani požičať inej osobe, a že v opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený v takomto prípade od zmluvy odstúpiť. Nájomca nesmie z PN odstrániť, zmazať alebo inak zakryť znak prenajímateľa. Prenajímateľ má právo kedykoľvek kontrolovať použitie PN, pričom nájomca je povinný umožniť mu vstup do priestorov, kde sa PN nachádza. Prenajímateľ má právo kontrolovať dodržiavanie zásad na obsluhu a údržbu a technický stav predmetu nájmu.

V.

Nájomca sa zaväzuje ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknutú vadu, poškodenie, stratu alebo zničenie PN. Nájomca berie na vedomie, že jeho povinnosť nahradiť škodu sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu.

VI.

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné za PN po skončení nájmu. Ak nájomca vráti PN do 08:00 hod. nasledujúceho dňa, tento deň sa mu do doby nájmu nezapočítava. PN musí byť očistený a v takom stave, v akom bol poskytnutý. Prenajímateľ má právo účtovať za nevyčistený PN pri vrátení naviac zmluvnú pokutu do výšky 7 EURO. Prenajímateľ má taktiež právo požadovať primeranú zálohu.

VII.

Nájomca je povinný platiť nájomné až do vrátenia PN podľa platného cenníka.

VIII.

Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať PN prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade straty alebo zničenia PN sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné do doby pokiaľ prenajímateľovi osobne nenahlási uvedené skutočnosti. Súčasne je povinný nahradiť škodu, ktorá sa rovná obstarávacej cene PN, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IX.

Účastníci tejto zmluvy sa pri použití osobných údajov zaväzujú dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

X.

Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.